Spesialtilbud
contactToggle Kontakt

I. Allmenne bruksbetingelser for WALTER GROUP sine nettsider

I.1. Gyldighetsområde og virkeomfang

(1) Disse allmenne bruksbetingelsene omfatter bruken av nettsider (i det følgende kalt "nettside") som LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG og de tilknyttede konsernbedrifter (i det følgende kalt "WALTER GROUP") stiller til disposisjon.

(2) Denne siden inneholder de allmenne bruksbetingelsene for websiden. Ved åpning eller bruk av websiden (i det følgende kalt "bruk") godkjenner alle brukere og besøkere (i det følgende kalt "bruker") gyldigheten til de allmenne bruksbetingelsene. WALTER GROUP forbeholder seg retten til å endre bruksbetingelsene til enhver tid og etter eget skjønn.

(3) Alternativ for registrerte brukere:


Ved å klikke på feltet "innforstått" eller "sende" samtykker brukeren forbindtlig i bruksbetingelsene. WALTER GROUP forbeholder seg retten til å endre de foreliggende bruksbetingelsene etter eget skjønn. Brukeren må samtykke i de endrede bruksbetingelsene ved å klikke på feltet "inneforstått" eller "sende" en gang til for fortsatt å kunne benytte WALTER GROUP sine tjenester.

(4) På nettsiden tilbyr WALTER GROUP bransje- og bedriftsorientert informasjon for kunder, transportpartnere og jobbsøkere. Noen tjenester (f.eks. LOADS TODAY, kundeportalen CONNECT) er kun tilgjengelige for registrerte brukere.

(5) WALTER GROUP har etter eget ønske rett til helt eller delvis å stanse nettsiden og endre innhold respektive tjenester. WALTER GROUP garanterer ikke at nettsiden står til disposisjon uavbrutt. Det består ingen krav på bruk eller opprettholdelse av WALTER GROUP sin nettside.

I.2. Rettsvern/åndelig eiendom

(1) Det fullstendige innholdet på nettsiden (illustrasjoner, tekster, formuleringer, merker, bilder, filmer, grafikk) er åndelig eiendom til WALTER GROUP eller dens kontraktpartnere. Ved bruk av WALTER GROUP sin nettside får brukeren ingen lisens- eller andre bruksretter angående de rettene som befinner seg på nettsiden (for eksempel kommersielle bruksretter, opphavrett og lignende rettsvern etc.) Uten WALTER GROUP sin foregående skriftlige samtykke må merker, design, bilder, tekster, tekstdeler eller annet innhold på WALTER GROUP sin nettside ikke endres, kopieres, publiseres, suppleres eller nyttes på annen måte. Unntatt derfra er publikasjon eller bruk av materiell som uttrykkelig blir tilbudt til bruk.

I.3. Ansvar

(1) WALTER GROUP er ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå for brukeren ved bruken av WALTER GROUP sin nettside kun i tilefelle forsett eller grov uaktsomhet.

(2) WALTER GROUP er på ingen måte ansvarlig for skader eller tap som oppstår for brukeren, verken direkte eller indirekte, umiddelbare eller følgeskader uansett om de måtte resultere fra kontrakt, skadeerstatningsrett (inkl. uaktsomhet) eller hvilke som helst andre årsaker, om de faller under en av de følgende kategoriene::

(i) Tapt gevinst og følgeskader
(ii) Tilfeldige tap og tapt gevinst
(iii) Mistede forretningsmuligheter
(iv) Tap av good will og datatap

(3) WALTER GROUP hat tatt alle rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen på WALTER GROUP sin nettside er riktig og fullstendig på det tidspunkt den er blitt gitt. Til tross for omhyggelig kontroll og aktive tiltak for å sikre personvern har WALTER GROUP ingen innflytelse på type og bruk av brukerdataene som er blitt samlet av tredjeparter på WALTER GROUP sin nettside. Ansvaret for disse dataene ligger utelukkende hos tilbyderne av disse anvendelsene: WALTER GROUP forbeholder seg også retten til å endre eller supplere informasjonen som er blitt gitt, uten forvarsel.

(4) WALTER GROUP er ikke ansvarlig for skader som oppstår ved feilaktig bruk eller misbruk av brukerkontoen forårsaket av brukeren selv, eller ved tap av identifikasjonsdata eller data som brukeren har lagret.

I.4. Tilgjenglighet

(1) WALTER GROUP bestreber seg å holde nettsiden i kontinuerlig og tilgjengelig drift - avhengig av eksisterende tekniske, økonomiske, driftsmessige og organisatoriske muligheter.

(2) WALTER GROUP påtar seg ingen ansvar eller garanti for at WALTER GROUP sin nettside eller dens innhold står til disposisjon uten avbrytelse (eller i det hele tatt), er feilfrie eller feilene rettes og heller ikke at WALTER GROUP sin nettside eller hjelpemidler (for eksempel servere) er frie for virus eller andre farlige komponenter. Så vidt det er lovlig, utelukker WALTER GROUP uttrykkelig alt ansvar for skader uansett av hvilket slag som oppstår ved å stille WALTER GROUP sin nettside eller hjelpemidler til disposisjon.

(3) For tider uten utilgjengelighet p.g.a. tekniske eller andre problemer påtar WALTER GROUP seg ingen ansvar.

I.5. Eksterne lenker

WALTER GROUP sin nettside inneholder eksterne lenker som fører til andre nettsider fra tredjeparter. WALTER GROUP har ingen innflytelse på tilgjengelighet, kvalitet og innhold på eksternt lenkede nettsider og tar på seg intet ansvar for innholdet av eksterne nettsider som bryter med gjeldende lovbestemmelser eller på andre måter forårsaker skade for brukerne.

I.6. Sikrede sider

Nettstedet inneholder delvis SSL-sertifikater fra SwissSign. SSL-sertifikater fra SwissSign inneholder i tillegg til en effektiv koding av brukeropplysninger under overførselen til nettserveren også identifikasjon av tilbyderen (WALTER GROUP), samt autentisering av nettstedets ekthet for beskyttelse mot phishing.

Brukeren erklærer at han/hun er inneforstått med de generelle retningslinjene til SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) og SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), har lest og samtykker i dem og også vil overholde dem. WALTER GROUP fraskriver seg alt ansvar overfor brukere i sammenheng med bruk av SSL-sertifikatet.

I.7. Passord og brukerkontoer

(1) Noen tjenester (f.eks. LOADS TODAY, kundeportalen CONNECT) er kun tilgjengelige for registrerte brukere. Etter registrering og kontroll fra WALTER GROUP får brukeren et passord som muliggjør adgang til brukerkontoen.

(2) Brukeren er ansvarlig for overholdelsen av fortrolighet av passordet så vel som for alle aktiviteter i forbindelse med brukerkontoen. All uautorisert bruk av brukerkontoen eller andre brudd på sikkerhetsforskrifter må straks meldes til WALTER GROUP. Registreringen av brukerkontoen respektive påmeldingen til et abonnement er knyttet til brukerens partnernummer. Brukeren er ikke berettiget til å kunngjøre partnernummeret eller passordet overfor andre personer eller å stille dem til rådighet. Hver kunngjørelse av partnernummeret og/eller passordet kan føre til at brukerkontoen slettes respektive abonnementet innstilles.

(3) Data, innhold og informasjon som brukeren er kjent med pga. sin brukerkonto, må ikke gis videre til uautoriserte tredjeparter.

(4) WALTER GROUP forbeholder seg retten til å godta registreringen eller påmeldingen til et abonnement eller forkaste den uten nærmere begrunnelse. Dessuten er WALTER GROUP berettiget til å sperre enhver brukerkonto eller enkelte abonnerte tjenester uten nærmere begrunnelse.

I.8. Opplasting av skadelig materiale

WALTER GROUP forbyr opplasting av computerprogrammer, data og annet materiale som inneholder skadelige og/eller nedbrytende innhold som virus, manipulerte data, "skjulte" data ( for eksempel ikoner som er integrert i audio-data), ormer, trojanske hester eller bots for scrolling, avbildning av flere skjermer eller andre aktiviteter som generelt kan forstyrre integriteten eller funksjonen til nettsiden eller kommunikasjon på nettet.

I.9. Elektroniske angrep

(1) Elektroniske angrep av alle slag på WALTER GROUP sin nettside eller samtlige data av WALTER GROUP som står i forbindelse med den, eller enkelte brukeres data er forbudt.

(2) Hvert elektronisk angrep har til følge at brukeren, hvis sfære er blitt angrepet, øyeblikkelig utestenges. Dessuten blir hvert angrep sivil- og strafferettslig forfulgt.

 

 

II. Alminnelige henvisninger til databeskyttelse

II.1. Juridisk grunnlag

WALTER GROUP vil behandle alle data som er blitt overført respektive kunngjort via nettsiden til WALTER GROUP, under overholdelse av de gjeldende forskrifter i den østerrikske loven om databeskyttelse.

II.2. Brukerens samtykke til databruk

(1) Brukeren samtykker i å motta informasjon, nyhetsbrev og reklamemateriell på elektronisk vis (f.eks. via e-post) fra WALTER GROUP. Dette samtykket kan tilbakekalles til enhver tid, enten direkte ved "avmelde-lenken" i nyhetsbrevet eller ved en e-post til: 

austria@lkw-walter.com(2) Pga. brukerens nettleserinnstillinger samtykker brukeren uttrykkelig i bruken av cookies fra WALTER GROUP sin side, spesielt i lagringen av cookies på brukerens harddisk. Nærmere opplysninger til dette finnes i punkt II.6. (cookies).

(3) Brukeren kan til enhver tid tilbakekalle samtykket til innhenting og lagring av personrelaterte data fra WALTER GROUP sin side (§ 28 i loven om databeskyttelse). Til dette formålet må brukeren skrive en e-post til austria@lkw-walter.com

II.3. Informasjonsrett, rett til korrigering eller sletting

Til enhver tid har brukeren rett til informasjon, korrigering eller sletting av de lagrede data i samsvar med forutsetningene i den østerrikske loven om databeskyttelse (spesielt §§ 26-28 DSG). Brukeren kan kontakte WALTER GROUP i denne saken på austria@lkw-walter.com

II.4. Eksterne tjenesteytere

WALTER GROUP sin nettside drives og vedlikeholdes sammen med eksterne tjenesteytere. I bestemte tilfeller overføres anonymiserte data til tjenesteyterne for utviklings- og testformål. I noen tilfeller får tjenesteyterne også adgang til åpne data. WALTER GROUP gir ingen forsikring, tar ikke ansvar og gir ingen garanti for informasjonen som stilles til disposisjon på nettsiden, som for eksempel nedlasting, tjenester tilbudt av en tredjepart, eksterne lenker eller annet innhold som enten direkte eller indirekte brukes av WALTER GROUP sin nettside eller kan lastes ned fra denne.

II.5. Datasikkerhet

WALTER GROUP bestreber seg å tilby datatrafikk via online-media så sikkert som mulig. Samtidig oppfordres brukeren til å treffe rimelige forholdsregler for sikker nettbruk (aktuell versjon av nettleser, hemmeligholdelse av adgangsdata for online-plattformer).

II.6. Cookies

(1) For å utvide funksjonsomfanget av internettilbudet og gjøre bruken mer komfortabel for brukeren benyttes såkalte "cookies".

(1.1) De fleste av de cookies som brukes av WALTER GROUP blir automatisk slettet fra brukerens harddisk etter at Internett-sesjonen er avsluttet (Midlertidige cookies). Midlertidige cookies brukes for eksempel til å tilby brukeren bestemte formular-funksjonaliteter via flere ulike nettsider. I tillegg bruker WALTER GROUP også cookies som forblir på brukerens harddisk (permanente cookies). Slike permanente cookies har en levetid på 1 måned til 10 år og slettes etter en viss tid automatisk eller kan slettes manuelt av brukeren. Det eneste formålet med disse cookies (permanente cookies) er å tilpasse internettilbudet optimalt til brukerens ønsker, slik at bruken av nettstedet blir enda mer komfortabelt for brukeren.

(1.2) Cookies fra tredjeparter (såkalte Third-Party-cookies)
WALTER GROUP bruker enkelte tredjeparter (reklamepartnere) som hjelper til med å gjøre internettilbudet mer interessant for kunden. Derfor lagres også cookies (midlertidige eller permanente cookies) fra tredeparter på brukerens harddisk ved bruk av nettstedet. Det eneste formålet med disse cookies fra tredjeparter er å gi disse tredjepartene mulighet til å nå frem til brukeren med målrettet reklame. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at WALTER GROUP ikke påtar seg noen form for erstatningsansvar i forhold til tredjeparters rettmessige bruk av cookies.

(1.3) Cookies (fra WALTER GROUP eller tredjeparter) inneholder ingen personopplysninger. Data innsamles kun med bruk av bruker-ID-pseudonymer. Her dreier det seg for eksempel om data som hvilke nettsider brukeren har sett på, hvilket innhold det ble søkt etter etc. Disse pseudonyme data blir ikke på noe tidspunkt sammenført med brukerens personopplysninger.

(1.4) Brukeren kan påvirke bruken av cookies med passende innstillinger på nettleseren. Det er for eksempel mulig å godta bruken av cookies generelt eller i enkelte tilfeller, eller generelt å avslå bruken av dem. Slik kan imidlertid funksjonsomfanget av tilbudet som WALTER GROUP stiller til disposisjon bli noe innskrenket.

II.7. Nettsideanalyse

(1) WALTER GROUP sin nettside bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "cookies", tekstfiler som lagres på brukerens PC og muliggjør en analyse av hvordan brukeren anvender nettstedet. Som regel blir informasjonen som en cookie gir om hvordan brukeren anvender dette nettstedet overført til en server hos Google i USA og lagret der. I tilfelle IP-anonymiseringen aktiveres på dette nettstedet, blir brukerens IP-adresse kortet ned av Google innen EU eller i andre kontraktstater innenfor EØS-avtalen. Kun unntaksvis blir den fullstendige IP-adressen overført til en server ved Google i USA og forkortet der. Etter oppdrag fra WALTER GROUP skal Google bruke denne informasjonen for å vurdere brukerens bruk av nettsiden, sette opp rapporter om nettsideaktiviteter og stille til rådighet for WALTER GROUP ytterlige tjenester i forbindelse med nettsidebruk og nettbruk. IP-adressen som innenfor rammen av Google Analytics blir overført av brukerens nettleser, blir ikke ført sammen med andre Google-data.

(2) Brukeren kan forhindre lagringen av cookies med en passende innstilling av nettleseren. Brukeren gjøres oppmerksom på at i dette tilfellet muligens ikke alle funksjoner ved nettstedet kan brukes i full utstrekning. Dessuten kan brukeren forhindre overføring av data som lagres av cookien og angår nettstedet (inkl. din IP-adresse), til Google og behandling av disse dataene ved Google, ved at brukeren laster ned og installerer den nettleser-pluginen som finnes i den følgende lenken::

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Social media plugins

(1) På deler av WALTER GROUP sin nettside er tredjeparters bruk (f.eks. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) integrert. Det gjelder også innhold som er lagret på tredjeparters plattformer (f.eks. Youtube). Til tross for omhyggelig kontroll og aktive tiltak for å sikre personvern har WALTER GROUP ingen innflytelse på type og bruk av brukerdataene som er blitt samlet av tredje parter på WALTER GROUP sin nettside. Ansvaret for disse dataene ligger utelukkende hos tilbyderne av disse anvendelsene:

(1.1) Nettstedet inneholder AddThis-komponenter. AddThis er en Bookmarking-tjeneste som gjør det mulig for brukeren å dele den aktuelt utvalgte siden med andre brukere av sosiale nettverk, som Facebook, Twitter, Google+ og annet. Slik kan brukeren dele, kommentere og evaluere nettstedet. Hvis brukeren bruker AddThis-elementer, oppretter brukerens nettleser en direkte forbindelse med serverne til AddThis og eventuelt med det valgte sosiale nettverket eller Bookmarking-tjenesten. Ved bruk av AddThis brukes cookies. De data som opprettes (som f.eks. brukstidspunkt eller nettleserspråk) overføres til AddThis LLC i USA og bearbeides der. Hvis du sender nettstedets innhold til sosiale nettverk, Bookmarking-tjenester etc., kan det opprettes en forbindelse mellom besøket på nettstedet og brukerprofilen i det tilsvarende nettverket. Nærmere informasjon om databehandling (inkludert bruksformål) av AddThis LLC og AddThis LLCs retningslinjer om personvern finner du på http://www.addthis.com/privacy. Ytterligere informasjon om databehandling og personvern for sosiale nettverk, Bookmarking-tjenester etc. samt brukerinnstillingsmuligheter finner du i de enkelte tilbydernes retningslinjer for personvern. WALTER GROUP formidler ingen data til tredjepersoner. Med bruken av AddThis-feltene samtykker brukeren i at data behandles av AddThis LLC, og i det omfanget som fremgår av nettstedet http://www.addthis.com. Brukeren kan til enhver tid forhindre bruk av brukerdata ved å anvende en „Opt Out Cookies“. Mer informasjon finner du også på det forannevnte nettstedet til AddThis LLC. Hvis brukeren ikke ønsker at AddThis samler inn brukerdata via nettsiden, kan ikke brukeren bruke AddThis-elementene.

(1.2) Facebook Inc. med sete i 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (kort sagt facebook) tilbyr plugins for nettsideservere som brukes på WALTER GROUP sin nettside. Disse plugins er markert med Facebook-logoen respektive Facebook-like and-recommend-knappen. Når brukeren klikker på WALTER GROUP sin nettside som inneholder denne plugin, bygger brukerens nettleser opp en forbindelse med serveren til plugin-tilbyderen. Innholdet på denne plugin blir direkte overført fra Facebook til brukerens nettleser og vises tilsvarende på denne siden. WALTER GROUP har ingen innflytelse på det fremviste innholdet av plugins. Under visse forhold kan Facebook knytte brukeren mot en Facebook-konto, hvis brukeren er registrert ved Facebook eller nylig har besøkt en Facebook-side eller en side med Facebook-innhold. Når en bruker aktivt anvender plugins, fordi brukeren f.eks. aktiverer en like-tast eller sender en anbefaling for denne siden, blir også tilsvarende informasjon direkte overført fra brukerens nettleser til Facebook, uten at WALTER GROUP har noen innflytelse på dette. Nærmere opplysninger om art, formål og omfang av brukerens data så vel som den videre behandling av dem og bruk av Facebook finner du i personverninformasjonen for Facebook på:

http://www.facebook.com/policy.php

Der informeres brukeren også nærmere om rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte privatsfæren. WALTER GROUP har ingen innflytelse på datainnhentingens formål og omfang og den videre behandlingen av data på Facebook og har heller ikke adgang til disse dataene.

(1.3) Twitter Inc. med hovedkvarter i 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (kort sagt Twitter) tilbyr plugins for nettsideservere som brukes på WALTER GROUP sin nettside. Plugins er markert med "Twitter Tweet" eller "Follow-Button". Sider med disse plugins forbinder direkte med Twitter og overfører forskjellige data alt etter din login-status ved Twitter. Dermed er det eventuelt mulig å trekke konklusjoner angående brukerens nettbruk på WALTER GROUP sin nettside som Twitter kan bruke til egne formål. De fremstilte innholdene av plugins ligger på twitters servere og blir bare vist på WALTER GROUP sin nettside. WALTER GROUP har ingen innflytelse på datinnhentingens formål og omfang og den videre behandlingen av data på Twitter, og WALTER GROUP har heller ikke adgang til disse dataene. Nærmere opplysninger om Twitters bestemmelser om personvern finner du under:

http://twitter.com/privacy


(1.4) Google Inc. med hovedkvarter i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (kort sagt Google), tilbyr plugins for nettsideservere som brukes på WALTER GROUP sin nettside. Plugins er markert med "Google-Plus-One-Button". Sider med disse plugins forbinder direkte med Google og overfører forskjellige dataer alt etter din login- status ved Google. Derved er det mulig å trekke konklusjoner angående brukerens nettbruk på WALTER GROUP sin nettside, respektive påvirke søkemaskin-resultater for Google. Det presenterte innholdet til disse plugins ligger på Googles servere og blir bare vist på WALTER GROUP sin nettside. Formål og omfang av Googles datasamling og den videre behandlingen hos Google står ikke i forbindelse med WALTER GROUP, og WALTER GROUP har heller ikke adgang til disse dataene. Nærmere opplysninger om Googles bestemmelser om personvern finner brukeren på:

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Interesserelatert reklame/retargeting

Nettstedet bruker såkalte retargeting-teknologier WALTER GROUP bruker disse teknologiene for å gjøre internettilbudet mer interessant for brukerne. Denne teknikken gjør det mulig for tredjeparters nettsteder å henvende seg til brukere som allerede har interessert seg for nettsiden og ytelsene eller produktene til WALTER GROUP.

WALTER GROUP er overbevist om at visning av en personlig, interesserelatert reklame som regel er mer interessant for brukeren enn reklame som ikke er personrelatert. Visning av denne reklamen på tredjeparteres nettsteder skjer på grunnlag av en Cookie-teknologi og en analyse av den foregående brukeratferden. Denne formen for reklame skjer helt anonymt. Ingen personopplysninger lagres og det blir heller ikke sammenstilt brukerprofiler med brukerens personlige opplysninger.

 

III. Andre bestemmelser

III.1. Verneting

Denne kontrakten beror på østerriksk rett Som domsmyndighet for å bilegge strider erklæres Handelsretten i Wien Sentrum (Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt) Det gjelder utelukkende østerriksk rett uten anvendelse av FN sin kjøpsrett eller referansenormene i den østerrikske internasjonale privatretten.

III.2. Endringer og tillegg, ugyldighetsbestemmelser

(1) Endringer av og tillegg til denne kontrakten kan kun foretas skriftlig. Muntlige sideavtaler er uvirksomme.

(2) I tilfelle en eller flere betingelser ved denne kontrakten er uvirksomme, uansett hvilke grunner, berører dette ikke gyldigheten til det resterende kontraktsinnholdet.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Garanterte kvalitets- og miljøstandarder ligger til grunn for valg av leverandører, materialinnkjøp, produksjon og kvalitetskontroll.
Kontakt

Din kontaktperson for:

>

På denne nettsiden bruker vi cookies for å gi deg en så god brukeropplevelse som mulig. Når du bruker nettsiden godkjenner du samtidig at vi lagrer cookies. Du finner mer informasjon under: Bruksbetingelser