bk_6

V å re f a b ri k ke r Va lg o g br uk a v re si rk ul er ba re m at er ia le r E ne rg ie ffe kt iv o g m ilj øv en nl ig p ro du ks jo n på s er tifi se rt e, eu ro pe is ke fa br ik ke r Lø pe nd e kv al ite ts - og m ilj øk on tr ol l i fa br ik ke ne La ng p ro du kt le ve tid P ro d u k sj o n e n a v ko n to r- o g s a n it æ rc o n ta in e re o ve rh o ld e r st re n g e m il jø - o g k va li te ts st a n d a rd e r. M a d e i n E u ro p e G R E E N t e c h n o lo g y st å r fo r Fo r m er in fo rm as jo n om m ilj ø- o g kv al ite ts til ta ke ne t il C O N TA IN E X , s e vå r C TX -S S H E -Q ra pp or t (S af et y- S ec ur ity -H ea lth -E nv iro nm en t- Q ua lit y) . D is se k an d u be st ill e ho s di n C on ta in ex -k un de ve ile de r. A R C O N T G o rn ja R a d g o n a S LO V E N IA C E S K O S L E Z S K A Z la te H o ry TS JE K K IA A L F E -M I Z iv in ic e B O S N IA O G H E R Z E G O V IN A C Z E C H -C o n t O st ro v TS JE K K IA C O N T A IN E X -M O N O L IT K o vr o v R U S S LA N D D et la n g va ri g e p a rt n e rs k a p e t m ed s er tifi se rt e fa br ik ke r, so m e ie s av C O N TA IN E X , s ik re r en h ø y o g k o n tr o ll e rt p ro d u k tk va li te t. V i e r p åd riv er e fo r e t e ne rg ie ffe kt iv t d es ig n, b ru k av re si r- ku le rb ar e m at er ia le r og e n m il jø ve n n li g p ro d u k sj o n . P ro du ks jo ne n av k on to r- , s an itæ r- o g la ge rc on ta in er e ut fø re s un de r st re ng e m ilj ø- o g kv al ite ts st an da rd er (G R E E N te ch no lo gy ). FA B R IK K E N E P Å E T T B L IK K :