bk_4

R as k op ps til lin g på s te de t O m gå en de k la r til b ru k S ol id s tå lk on st ru ks jo n H øy ve rd ig is ol er in g K om pl et t og p ra kt is k in nr ed ni ng Fe rs kv an n i s te de t fo r kj em i Fo rs kj el lig e ut st yr sv ar ia nt er m ul ig In te riø r i s tå l ( va lg fr itt ) H yg ie n e o g r e n sl ig h e t p å h ø ye st e n iv å S a n it æ rc o n ta in e re 10 S an itæ rc on ta in er S an itæ rc on ta in er in nv en di g S an itæ rc on ta in er m ed h ån dv as ke r og d us jk ab in et te r E gn et fo r ar ra ng em en te r H ån dv as k (to e lle r fir e) D us jk ab in et t m ed d ør U kn us el ig m et al ls pe il K lo se tt m ed s pa re fu nk sj on W C fo r fu nk sj on sh em m ed e G ul vb el eg g m ed k no tt er S to p & G o- ar m at ur Va nn til ko bl in g so m e r in nf el t i v eg ge n A vt re kk sv ift e m ed h yg ro st at Ty pe S A 2 0 Ty pe S A 1 0 Ty pe S A 3 0 T Y P E U T S ID E IN N S ID E Le n g d e B re d d e H ø yd e Le n g d e B re d d e H ø yd e V e kt S A 1 0 2. 98 9 2. 43 5 2. 59 1 2. 81 5 2. 26 0 2. 34 0 fra 1 .4 90 S A 1 6 4. 88 5 2. 43 5 2. 59 1 4. 71 0 2. 26 0 2. 34 0 fra 2 .0 00 S A 2 0 6. 05 5 2. 43 5 2. 59 1 5. 88 0 2. 26 0 2. 34 0 fra 2 .4 90 S A 2 4 7. 35 5 2. 43 5 2. 59 1 7. 14 0 2. 26 0 2. 34 0 fra 3 .0 00 S A 3 0 9. 12 0 2. 43 5 2. 59 1 8. 92 5 2. 26 0 2. 34 0 fra 3 .4 90 W C 5 1. 20 0 1. 40 0 2. 54 0 1. 05 5 1. 25 5 2. 20 0 35 0 W C 8 2. 40 0 1. 40 0 2. 54 0 2. 25 5 1. 25 5 2. 20 0 57 0 M Å L (m m ) O G V EK T (k g) : k an o gs å le ve re s m ed e n yt te rh øy de p å 2. 80 0 m m / ro m hø yd e på 2 .5 40 m m a lt et te r hv ilk et u ts ty r so m v el ge s EN ER G I- B ES PA R EN D E EN ER G I- B ES PA R EN D E