bk_2

Fo rd e le r: O pp til 3 -e ta sj er s rig ge r In di vi du el l r om op pd el in g U ts ty r fo r fo rs kj el lig e br uk so m rå de r La kk er in g i h en ho ld t il C TX -R A L- ka rt K o n to rc o n ta in e re k a n k o m b in e re s ti l c o n ta in e rr ig g e r C o n ta in e rr ig g Ve lg v e g g p a n e le r G an g i C on ta in er rig g G ar de ro be r S ka pe r fle re r om i be dr ift er Te k n is ke l ø sn in g e r so m o ve rb e vi se r D en m as si ve s tå lp ro fil ra m m en g ar an te re r en s ol id u tf ør el se Ve gg pa ne le r m ed fo rs in ke t st ål bl ik k so m e r en kl e å sk ift e ut gi r en a tt ra kt iv fa sa de s om h ol de r se g i m an ge å r O pt im al v ar m e- o g st øy is ol er in g sø rg er fo r hø y ko m fo rt P V C -v in du en e m ed d ob le r ut er o g in te gr er t sj al us i e r m eg et br uk er ve nn lig e C TX -c on ta in er en s yt re m ål e r til pa ss et t il IS O -n or m en o g gj ør de n de rf or e nk el å t ra ns po rt er e Fu ll V in du S an itæ rv in du D ør G la ss dø r K lim a G la ss pa ne l D ob be ld ør D ob be lt gl as s N ed se nk et C E E -t ilk ob lin g M o n te ri n g o g d e m o n te ri n g a v ve g g p a n e le n e k a n g je n n o m fø re s e n ke lt o g r a sk t. M id le rt id ig k on to r O ve rn at tin g fo r an sa tt e K on to r fo r by gg o g an le gg Fo rs kj el lig e fa rg er i he nh ol d til C TX -R A L- ka rt